JOLANTA MARCOLLA

1970
1971
1972
1973
1975
1976
1980

2010
2011
2012

photo

Jolanta Marcolla - Fotografia Jolanta Marcolla - Video
Jolanta Marcolla - Film Jolanta Marcolla - Obraz

video-art

1972

1973

1975

1976

2010

2011

2012

2013

 

film

handwork

Galeria Sztuki Aktualnej
 The Actual Art's Gallery