©JOLANTA MARCOLLA

fotografie    

.

Jolanta Marcolla - Trousers

Four photos

1975